تعامل و همکاری شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش و شرکت عمران، آب و خدمات

دیدار صمیمی مهندس محمدی سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش و مهندس عبدالنبی شرفی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات ؛ در این نشست پس از اشاره به عملکرد مثبت شرکت عمران، آب و خدمات در زمینه ایجاد ارتباط موثر با کیشوندان، گردشگران و مسافران عزیز همکاری در فعالیت های فضاهای شهری در دو محوطه مبادی ورودی و خروجی بندر تجاری کیش و فرودگاه بین المللی کیش مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که این موضوعات  می تواند زمینه ارتباطات موثر با شرکت عمران، آب و خدمات را بیش از پیش فراهم نماید.