آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم) شماره 99/847/8/1