معرفی مسئولین شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش

علی عرب
علی عربرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
حشمت الله کاظمی راد
حشمت الله کاظمی رادعضو هیئت مدیره
محمد وکیلی
محمد وکیلیعضو هیئت مدیره
فرهاد قربانی
فرهاد قربانیمعاون مالی و اداری
سید نوید ناظمی
سید نوید ناظمیمعاون برنامه ریزی و توسعه
حسن قلی نژاد
حسن قلی نژادمدیر کل بنادر ودریانوردی
عزت اله محمدی
عزت اله محمدیمدیر کل فرودگاه های کیش
یدالله جعفری
یدالله جعفریمدیر حراست
محمد طاهری
محمد طاهریمدیر اداری و پشتیبانی
رسول شمس الدین سعید
رسول شمس الدین سعیدمدیر مالی
بابک فکور
بابک فکورمدیر طرح و توسعه
رضا والی پور
رضا والی پوررئیس اداره حقوقی و قراردادها
نفیسه سادات محسنی
نفیسه سادات محسنیکارشناس مسئول روابط عمومی
مهدی پارسایی
مهدی پارساییرئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات