تاريخچه و اطلاعات اساسی شركت

شرکت بازرگانی کیش (سهامی خاص) در 1365/04/30 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 60805 مورخ 1365/10/01 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1370 مرکز اصلی شرکت به جزیره کیش انتقال یافته و تحت شماره 122 در مورخ 1371/09/12 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر لنگه و در تاریخ 1379/03/02 تحت شماره 847 در واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنفی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است.

 براساس آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کیش و به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیأت مدیره مورخ 1383/01/24 مجمع عمومی فوق‌العاده 1383/01/25 نام شرکت به شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش تغییر یافت و به استناد مصوبات مورخ 1384/04/21 مجمع عمومی سازمان منطقه آزادکیش (شورای عالی مناطق، آزاد تجاری ـ صنعتی) و صورتجلسه مورخ 1384/05/10 هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش و با توجه به اختیارات مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اساسنامه جدید شرکت با موضوع فعالیت جدید (بشرح بند 2ـ1زیر) به تصویب رسیده است. در حال حاضر شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش (سهامی خاص) جزء واحدهای فرعی سازمان منطقه آزاد کیش است و مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است. براساس مصوبه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1390/12/28 فعالیت شرکت ازتاریخ 1391/01/31 متوقف و با انتقال فعالیت ها،کارکنان و دارائیها در شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ادغام گردیده. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 1392/02/12 مقرر گردید تا نسبت به تجدید فعالیت شرکت اقدام گردد، لذا به پیشنهاد شماره 932/10/4774 مورخ 1393/11/15 شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه هیات وزیران، اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) در جلسات مورخ 1393/12/17 و 1394/05/07 تصویب و طی مصوبه شماره 106384/ت51602 مورخ 1394/08/16 به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ و دبیرخانه مزبور طی نامه شماره 942/20/3142 مورخ 1394/08/27 اساسنامه فوق الذکر را به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال و در این خصوص فعالیت شرکت از تاریخ 1395/01/05 شروع و خالص ارزش دفتری دارایی‌ها و کارکنان مربوطه نیز از تاریخ فوق الذکر از شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به این شرکت منتقل گردیده است.

فعاليت شركت طبق ماده چهارم اساسنامه عبارت است از

  • بهره برداری و مدیریت اداره فرودگاه‌ها و بنادر منطقه آزاد کیش و ارائه خدمات مورد نیاز بنادر و فرودگاه‌ها
  • مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها
  • مشارکت با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی غیر دولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه
  • بهره برداری بنادر و فرودگاه های سازمان منطقه آزاد کیش