تداوم اقدامات پیشگیرانه در فرودگاه بین المللی کیش برای مقابله با ویروس کرونا

در این بحران هریک از ما مسئول "مرگ" و "زندگی" یکدیگر هستیم. #جان–یکدیگر،جان من جان تو، اول ماسک بعد کار، همت "همگانی"