اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی ویروس کووید 19در بندر تجاری کیش

مدیر عامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش: "با توجه به اهمیت بنادر جهت تردد بار و مسافر،به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کویید 19 تمامی اقدامات کنترلی در بنادر کیش، در حال انجام است"
در این بحران هر یک از ما مسئول "مرگ" و "زندگی" یکدیگر هستیم#جان-یکدیگر