Project Description

پروژه احداث فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور:شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
پیمانکار: شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

  • مساحت تقریبی 4/2 هکتار در نزدیکی و مجاورت فرودگاه بین المللی کیش
  • 2 مخزن سقف شناور داخلی به ظرفیت هر کدام 2150 مترمکعب -(موجود در محل پروژه)
  • 2 مخزن آتش نشانی به ظرفیت هر کدام 2600 مترمکعب
  • 4 مخزن روزانه به ظرفیت هر کدام 90 مترمکعب
  • 2 مخزن دفنی زهکشی و جمع آوری به ظرفیت هر کدام 90مترمکعب
  • 2 مخزن دفنی ذخیره سوخت دیزل
  • ساختمان اتاق کنترل و پست برق
  • ساختمان پمپ خانه آتشنشانی
  • پمپ شلتر سوخت رسانی

برگشت به لیست پروژه ها