پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A14 بازسازی اسکله سوختی کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
پیمانکار: شرکت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود

الف: ترمیم اسکله سوختی
1- برچیدن فندرها و بولاردهای موجود
2- ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته
3- آرماتوربندی، قالببندی و بتن ریزی درجای اسکله
4- برچیدن واک وی موجود
5- ساخت و نصب واک وی
6- تهیه و نصب فندر‎ها
7- تهیه و نصب بولاردها
ب: ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A14
1- تخریب و برچیدن اسکله روسازی موجود
2- خاکبرداری و لایروبی و حمل از خشکی و دریا
3- تهیه و حمل مصالح و اجرای زیرسازی و بستر سازی بلوک‎های بتنی
4- تهیه مصالح و ساخت بلوک‎های بتنی
5- ساخت و اجرای کامل کانال‎های تاسیساتی
6- اجرای کامل تیر بتنی COPE BEAM
7- تهیه و اجرای خاکریز
8- تهیه و اجرای زیر اساس
9- اجرای بتن روسازی
10- اجرای بیندر و رویه آسفالت
11- بازکردن، نظافت فندرها، کاشت بولتها و نصب آنها
12- بازکردن، نظافت، سندبلاست و رنگ آمیزی بولاردها

برگشت به لیست پروژه ها