پروژه ترمیم بتن مخزن هوایی

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: –
پیمانکار: شرکت کیان پوشش کاسیت

 تهیه، تأمین و حمل مصالح و اجرای عملیات بازسازی سقف ساختمان فرودگاه بین المللی کیش

برگشت به لیست پروژه ها