تجهیز برج مراقبت فرودگاه کیش

هدف پروژه

  • طراحی زباله سنگی با قابلیت تردد خودروبر روی تاج آن
  • طراحی دو پست اسکله شناور در مجاورت موج شکن
  • طراحی یک عددرمپ انتقال شناور در مجاورت موج شکن
  • طراحی یک پست اسکله دیواره وزنی
  • طرح ساماندهی خط ساحل و پسکرانه ایمن سازی پسکرانه و دسترسی به بخش‌های دریایی  
برگشت به لیست پروژه ها