پروژه بازنگری و به روز رسانی طرح جامع فرودگاه کیش

 

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ایمن راه
پیمانکار: –

 مطالعه بازنگری و به روز رسانی طرح جام فرودگاه کیش

برگشت به لیست پروژه ها