Project Description

پروژه بازسازی ساختمان برج مراقبت بندر 

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسین مشاور آراد پترو نارون
پیمانکار: شرکت آذر سیویل کیش

 بازسازی و مقاوم سازی ساختمان برج مراقبت بندر تجاری کیش

 

برگشت به لیست پروژه ها