استریپ سازی باند شمالی

هدف پروژه

گسترش باند پروازی کیش 

برگشت به لیست پروژه ها