احداث اسکله و کرانه ساحلی شماره 2

هدف پروژه

  • طراحی زباله سنگی با قابلیت تردد خودروبر روی تاج آن
  • طراحی دو پست اسکله شناور در مجاورت موج شکن
  • طراحی یک عددرمپ انتقال شناور در مجاورت موج شکن
  • طراحی یک پست اسکله دیواره وزنی
  • طرح ساماندهی خط ساحل و پسکرانه ایمن سازی پسکرانه و دسترسی به بخش های دریایی 
برگشت به لیست پروژه ها