اجرای سامانه مانیتورینگ بندرگاه تجاری کیش

هدف پروژه

ایجاد زیرساخت مناسب جهت دست‌یابی متخصصین در برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل ترافیک

برگشت به لیست پروژه ها