عملیات اجرایی ساخت هانگار در اسکله تجاری و بازسازی انبارهای سرپوشیده عمومی

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: مهندسین مشاور پرهون آبراهه
پیمانکار: شرکت گوزل ساز

 تهیه، تامین و حمل مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و اجرای انبارهای غربی بندر تجاری کیش

 

برگشت به لیست پروژه ها