عملیات اجرایی تکمیل روسازی و آسفالت باند جنوبی فرودگاه

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسی ایمن راه
پیمانکار جدید: در حال مناقصه جهت پیمانکار جدید
پیمانکار قدیم: شرکت مهندسی ملی ساختمان

 شامل مرمت باند پروازی، روکش آسفالت، مرمت خزش راه‌ها و هولدینگ اپرون و تجهیز کارگاه و برچیدن آن است.

برگشت به لیست پروژه ها