خرید تجهیزات ILS (کمک ناوبری فرود هواپیما)

هدف پروژه

کمک ناوبری برای فرود هواپیما در شرایط جوی نامناسب (کاهش دید افقی) 

برگشت به لیست پروژه ها