ساخت و تکمیل ساختمان شرکت

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش
مشاور: مهندسین مشاور کلانشهر شاخه نوین کیش
پیمانکار: شرکت بازرگانی و صنعتی پدید

 تهیه و تأمین مصالح و ساخت ساختمان اداری شرکت در ضلع شرقی مجتمع بندر تجاری کیش.

برگشت به لیست پروژه ها