تأمین مصالح و احداث جاده میانی، پارکینگ محوطه کابوتاژ و تکمیل احداث جاده شرقی بندر تجاری کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسان مشاور پردیسان سازه طراحان
پیمانکار: شرکت آذرگان کیش

 تهیه و تأمین مصالح ساب بیس، بیس و آسفالت جهت احداث جاده میانی، پارکینگ محوطه کابوتاژ و تکمیل احداث بخش غربی جاده شرقی بندر تجاری کیش به انضمام تکمیل رمپ بتنی حاشیه بازوی شرقی موج شکن بندر تجاری.

برگشت به لیست پروژه ها