اپرون تعمیراتی غرب فرودگاه (فاز1)

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: در حال مناقصه جهت مشاور جدید
پیمانکار: در حال مناقصه جهت پیمانکار جدید

برگشت به لیست پروژه ها