نرخ مصوب تعرفه برکالا و بار شناورها و نیز دريافت هزينه ارائه خدمات مسافری و حق پارکینگ کامیونهای ورودی به بندر(ريال)